Adatkezelési tájékoztató hírlevélhez

A CHH Műszaki KFT magfeldolgozó technológia értékesítésével foglalkozik. Rendszeresen állítunk össze olyan szakmai információs anyagot, melyet hírlevél formájában továbbítunk Partnereink részére. A CHH Műszaki KFT szolgáltatásait nem természetes személyek, hanem vállalkozások (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok) veszik igénybe, azonban a hírlevél küldése olyan e-mail címre is történhet, mely természetes személyhez kötődik (pl az e-mail címben személynév szerepel). Így a rájuk vonatkozó információk személyes adatoknak minősülnek. Erre tekintettel társaságunk közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót, összhangban az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR rendelet) ALAPJÁN

I. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja
Hírlevél küldése
 
 
Adatkezelő
CHH Gépkereskedő, Gyártó és Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: CHH Műszaki KFT) 9029 Győr, Pásztor tér 14 e-mail: info@chh.hu telefon: +36 96 527 357
 
 
Adatfeldolgozó
Szerverszolgáltató és hírlevél küldő: MailChimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 
 
Az adatkezelés jogalapja
az érintett kifejezett hozzájárulása
 
 
Az adatok tárolásának időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
a szolgáltatásról történő leiratkozásig
Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor visszavonhatja a hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulását, és leiratkozhat a hírlevélről.
 
 
Kezelt adatok köre
név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím

II. Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

1. Az Ön hozzáférési joga

Ön tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben az adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz, illetve az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés célja;
 • az Ön személyes adatainak kategóriái;
 • azon személyek vagy szervek, szervezetek, akikkel vagy amelyekkel az Ön személyes adatait közölték vagy közölni fogják;
 • az Ön személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 • az Ön panasztételi joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz;
 • az adatok forrása.

2. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

3. Az Ön törléshez való joga

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, különösen akkor,

 • ha Ön visszavonja a hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulását;
 • az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • ha az Ön adatait jogellenesen kezelték.

4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Az Ön kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést.

5. Az Ön joga az adathordozhatósághoz

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6. Az Ön joga a tiltakozáshoz

Ön tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő azokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül kezeli.

7. Az Ön joga a hozzájárulás visszavonásához

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a hírlevél küldésre vonatkozóan, ebben az esetben az Adatkezelő megszünteti a hírlevél küldését az Ön részére.

Ön a fenti jogait a CHH Műszaki KFT részére eljutatott kérelem útján gyakorolhatja: Postacím: 9027 Győr, Körtefa u.4 Ipari Park

III. Tájékoztatom, hogy az Ön által közölt személyes adatokat a CHH Műszaki KFT nem hozza nyilvánosságra, azokat harmadik személy részére nem továbbítja.

Ez alól kivételt jelent a hatóság vagy bíróság megkeresése vagy jogszabály előírása alapján történő adattovábbítás. Tájékoztatom, hogy adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére cégünk nem továbbítja.

IV. Panasz benyújtásának joga

Tájékoztatom, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint társaságunk vagy a társaságunk által megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:
Honlap: www.naih.hu

V. Részletes szabályok

Az Ön jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei tartalmazzák.


Kelt: Győr, 2018 május 25.
Tájékoztatást kiadta:
Plevza Beatrix
CHH Műszaki KFT
ügyvezető