Pályázati felhívás!

Összefoglaló a „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” pályázati felhíváshoz

Pályázati azonosító: VP2-4.1.2-16

Megjelent a „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című pályázati felhívás. Az alábbi összefoglalót érdemes alaposan áttanulmányozni, mert (egyelőre) komoly korlátozások vannak a kiírásban: terményszárító csak max 10.000.000,-Ft támogatást kap, szállítóeszközök max 5.000.000,-Ft-ot, csak akkor létesíthető tároló, ha még nincs a beruházónak.

A beadási időszak 2016. augusztus 5-től kezdődik, ígéret szerint az október 5-ig beérkező pályázatokat együttesen bírálják el, tehát nem a beadás időpontja számít.

A támogatható tevékenységek közül:

A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.

 • Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
 • Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás létesítése. Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.
 • Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig).

Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható (fent említett) tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • Általános, adminisztrációs, tervezési, közbeszerzési, könyvvizsgálói stb… költségek (max. 5%). A 2014 január 01-je utáni  tervezési költség elszámolható.
 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés (telepi infrastruktúra), valamint az üzemen belüli anyagmozgatás és a vagyonvédelem gépei, eszközei (max. 15%,max. 5 millió Ft támogatás).
 • Ingatlan vásárlása (max. 2%).

Az A) célterülethez kapcsolódóan:

 • a szárító vagy tároló létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített vagy mobil eszköz létesítése (pl. egyedi mérőeszköz) vagy felújítása,
 • anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek)
  létesítése vagy felújítása (60 t/h névleges kapacitásig),
 • porleválasztás gépei (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók,
 • garatelszívó berendezések (a technológiához illesztve) beszerzése és felújítása)
 • a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóró-terítő berendezések) létesítése, vagy felújítása,
 • terményszárítónként, terménytisztítónként egy tranzittároló létesítése (max. 70 m3)
  vagy felújítása,
 • telephelyenként egy előtároló létesítése (max. 140 m2), vagy felújítása,
 • fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, vagy mobil garat beszerzése,
 • termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek beszerzése (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők),
 • silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása,
 • telephelyenként egy kezelőhelyiség, épület létesítése (max. 50 m2) telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy ezek felújítása,
 • terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása.

A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Közbeszerzés:
Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre., 25.000.000 Ft támogatási összeg felett.

A támogatás mértéke, összege:

 • Egyéni projekt esetén max. 100 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 300 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes
  elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az
  összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

!! Szárítók beszerzése a felhívás 3.1.1. A) pontja alapján: max. támogatás 10 millió Ft.

!! Önállóan nem támogatható tevékenységek max. támogatás: 20 millió Ft.

Támogatási kérelem benyújtására jogosult:
1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Benyújtás határideje:
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség. A 2016. október 5. értékelési határnapig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

Beruházás megkezdése:

Legkorábban a támogatási kérelem benyújtását követő napon, de felújítás vagy bővítés esetében csak a hatóság által tett előzetes helyszíni szemlét követően.

Ha további információra van szüksége, kérem írjon az címre.

Forrás: www.agronaplo.hu